Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Chemipro San 1L Zobacz większe
Chemipro San 1L

Chemipro San 1L

  Nowy produkt

  Wysokopieniący, kwaśny anionowy środek do płukania końcowego do stosowania w przemyśle spożywczym.

  Więcej szczegółów

  Chwilowy brak towaru

  126,00 zł brutto

  brutto

  Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Wysokopieniący, kwaśny anionowy środek do płukania końcowego do stosowania w przemyśle spożywczym.

  CECHY PRODUKTU:

  • czyści zbiorniki i sprzęt w nieskazitelny sposób oraz unika gromadzenia się minerałów
  • nie ma wpływu na zanieczyszczenia organiczne
  • wymaga tylko czasu kontaktu 60 sekund.
  • nie nadaje się do metali miękkich i systemów CIP

  -dozowanie: 15 do 25 ml / 10 litrów

  SKŁAD PRODUKTU:

  50-80% Roztwór kwasu fosforowego
  1-10% Kwas dodecylbenzenowy sulfonowy
  1-10% Kumenesulfonian sodu
  1-10% Decyl glukozydu

  PRODUCENT:

  Brouwland

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  Nakładać na powierzchnię szmatką, gąbką, namoczyć lub spryskać. Płukać czystą wodą.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  1L

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: Roztwór kwasu fosforowego, Kwas dodecylbenzenowy sulfonowy, Kumenesulfonian sodu, Decyl glukozydu

  Zagrożenia:
  H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

  Środki zapobiegawcze:
  P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P264 - Należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po pracy z produktem.
  P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
  P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
  P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
  skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać
  wymiotów.
  P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
  Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
  P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Przenieść
  poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki umożliwiające swobodne
  oddychanie.
  P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
  płukać.
  P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe środki pierwszej pomocy na
  niniejszej etykiecie).
  P330 - Wypłukać usta.
  P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
  P501 - Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów
  niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub
  międzynarodowymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry łagodnym mydłem z wodą, a następnie spłukać ciepłą wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  W przypadku dostania się do oczu: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady okulisty w przypadku utrzymywania się podrażnienia.

  W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów/ryzyko uszkodzenia płuc jest większe niż ryzyko zatrucia. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  Napisz swoją opinię jako pierwszy ! Oceń

  Yellow Drop icon Go top