Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
Chemipro San 250ml Zobacz większe
Chemipro San 250ml

Chemipro San 250ml

  Nowy produkt

  Wysokopieniący, kwaśny anionowy środek do płukania końcowego do stosowania w przemyśle spożywczym.

  Więcej szczegółów

  Ostatnie egzemplarze

  1 Przedmiot

  Ostatnie egzemplarze!

  65,01 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Wysokopieniący, kwaśny anionowy środek do płukania końcowego do stosowania w przemyśle spożywczym.

  CECHY PRODUKTU:

  • czyści zbiorniki i sprzęt w nieskazitelny sposób oraz unika gromadzenia się minerałów
  • nie ma wpływu na zanieczyszczenia organiczne
  • wymaga tylko czasu kontaktu 60 sekund.
  • nie nadaje się do metali miękkich i systemów CIP

  -dozowanie: 15 do 25 ml / 10 litrów

  SKŁAD PRODUKTU:

  50-80% Roztwór kwasu fosforowego
  1-10% Kwas dodecylbenzenowy sulfonowy
  1-10% Kumenesulfonian sodu
  1-10% Decyl glukozydu

  PRODUCENT:

  Brouwland

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  Nakładać na powierzchnię szmatką, gąbką, namoczyć lub spryskać. Płukać czystą wodą.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  1L

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: Roztwór kwasu fosforowego, Kwas dodecylbenzenowy sulfonowy, Kumenesulfonian sodu, Decyl glukozydu

  Zagrożenia:
  H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

  Środki zapobiegawcze:
  P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  P264 - Należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po pracy z produktem.
  P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
  P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
  P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
  skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać
  wymiotów.
  P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
  Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
  P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Przenieść
  poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki umożliwiające swobodne
  oddychanie.
  P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
  płukać.
  P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe środki pierwszej pomocy na
  niniejszej etykiecie).
  P330 - Wypłukać usta.
  P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
  P501 - Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów
  niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub
  międzynarodowymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Natychmiast zadzwoń do OŚRODKA ZATRUĆ / lekarza.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry łagodnym mydłem z wodą, a następnie spłukać ciepłą wodą. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  W przypadku dostania się do oczu: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady okulisty w przypadku utrzymywania się podrażnienia.

  W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów/ryzyko uszkodzenia płuc jest większe niż ryzyko zatrucia. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

  Napisz swoją opinię jako pierwszy ! Oceń

  Yellow Drop icon Go top