Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
Desam® spray 1000ml Zobacz większe
Desam® spray 1000ml

Desam® spray 1000ml

  Nowy produkt

  Desam spray przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu  niewrażliwych na działania alkoholi.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  36 Przedmioty

  Najniższa cena produktu z dnia

  Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

  55,00 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Desam spray przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu  niewrażliwych na działania alkoholi. 

  Desam spray to nowy zamiennik Desprej firmy Schulke. Desprej nie jest już produkowany.

  CECHY PRODUKTU:

  Desam spray jest preparatem zawierającym w składzie mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych.
  Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio.

  • szerokie spektrum działania
  • krótki czas działania
  • gotowy do użycia
  • opakowanie ze zintegrowanym spryskiwaczem
  • nie wymaga spłukiwania

  SPOSÓB UŻYCIA:

  Desam spray stosować bez rozcieńczania poprzez rozpylenie preparatu na wcześniej oczyszczone i suche powierzchnie wyrobów tak, aby powierzchnie zostały dokładnie zwilżone lub poprzez przetarcie powierzchni jednorazową chusteczką zwilżoną preparatem. Należy pozostawić zwilżone powierzchnie do osiągnięcia wymaganego spektrum działania i pozostawić powierzchnie do wyschnięcia lub nadmiar produktu po oczekiwanym czasie kontaktu usunąć za pomocą czystej chusteczki.

  SKŁAD PRODUKTU:

  100g preparatu zawiera:
  etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecylodimetyloamonu - 0,25g

  PRODUCENT:

  SchulkeCZ, s.r.o

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i unikać kontaktu z materiałami palnymi. Zalecana temperatura przechowywania od -10 do +25°C. Nie stosować na materiały wrażliwe na działanie alkoholu (pleksi, powierzchnie akrylowe, makrolon, guma, zmiękczone PVC, lakierowane powierzchnie). Nie stosować na gorące powierzchnie oraz na włączone urządzenia elektryczne. desam spray nie jest odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego.
  Termin ważności: 3 lata

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  1L

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zagrożenia:
  H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  H319 Działa drażniąco na oczy.
  H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Środki zapobiegawcze:
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Pierwsza pomoc:

  W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry spłukać dokładnie wodą.
  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

  W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe, chronić niepodrażnione oko. Zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez przynajmniej 10 minut przy otwartych powiekach.
  Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem okulistą.

  W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

  Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.
  W razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

  Polecane

  Go top