Opinie i oceny klientów

Opinie i oceny klientów

Jeszcze nikt nie zamieścił opinii
Bestseller
Oxi 1kg Zobacz większe
Oxi 1kg

Oxi 1kg

  Nowy produkt

  Wielofunkcyjny, niewymagający spłukiwania, środek czyszczący do dezynfekcji sprzętu, fermentorów i butelek. Aktywny tlen minimalizuje czas kontaktu i gwarantuje higieniczne czyszczenie.

  Więcej szczegółów

  Duża dostępność

  36 Przedmioty

  Najniższa cena produktu z dnia

  Obecna cena jest najniższa w ciągu ostatnich 30 dni

  49,00 zł brutto

  brutto

  Bezpieczne płatności dzięki ochronie SSL

  Cechy produktu

  RodzajDezynfekcja

  Wielofunkcyjny, niewymagający spłukiwania, środek czyszczący do dezynfekcji sprzętu, fermentorów i butelek. Aktywny tlen minimalizuje czas kontaktu i gwarantuje higieniczne czyszczenie.

  CECHY PRODUKTU:

  Dozowanie: 4 g / litr gorącej wody. 

  SKŁAD PRODUKTU:

  >90% węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru
  <10% węglan sodu

  PRODUCENT:

  Brouwland

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

  Przechowywać w suchym, ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  Wypłucz lub zanurz butelki i inne sprzęty.
  Czas kontaktu: 2-5 minut.
  Pozostaw do wyschnięcia. Nie ma potrzeby późniejszego spłukiwania.

  ZAWARTOŚĆ NETTO:

  1kg

  Bezpieczeństwo stosowania produktu:

  Substancje niebezpieczne: węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru, węglan sodu

  Zagrożenia:
  H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
  H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

  Środki zapobiegawcze:
  P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P102 Chronić przed dziećmi.
  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
  P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu.
  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić.
  Dalsze płukanie.
  P305 + P351 + P338
  P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  P501 Pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Pierwsza pomoc:

  W przypadku wdychania: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę oddychania. Problemy z oddychaniem: skonsultuj się z lekarzem / służbą medyczną.

  W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Opłukać wodą. Nie stosować (chemicznych) środków neutralizujących bez porady lekarza. W przypadku utrzymywania się podrażnienia udać się do lekarza.

  W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast spłukać dużą ilością wody przez 15 minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Nie stosować środków (chemicznych) neutralizujących bez porady lekarza. Zabierz poszkodowanego do okulisty.

  W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą. Nie stosować (chemicznych) środków neutralizujących bez porady lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza / służby medycznej.

  Polecane

  Go top