Chemipro San 250ml

Chemipro San 250ml

Odkryj nowy dodatek do gamy Chemipro! Wysokopieniące, kwasowe anionowe płukanie końcowe do stosowania w przemyśle spożywczym .     Więcej szczegółów

Produkt na magazynie

Cena:59,00 zł

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 5 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 5 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 1,00 zł.

Odkryj nowy dodatek do gamy Chemipro!
Wysokopieniące, kwasowe anionowe płukanie końcowe do stosowania w przemyśle spożywczym.

     nieskazitelnie czyści zbiorniki i sprzęt i zapobiega gromadzeniu się minerałów


     nie ma wpływu zanieczyszczenia organiczne


     wymaga jedynie czasu kontaktu 60 sekund.


     nie nadaje się do metali miękkich i systemów CIP


     dozowanie: 15 do 25 ml / 10 litrów

Sposób użycia: do płukania po dokładnym umyciu za pomocą dobrego alkalicznego detergentu, takiego jak Chemipro Wash. Użyj 15 do 25 ml Chemipro San na 10 litrów wody. Nakładaj na powierzchnię za pomocą szmatki, gąbki, zamocz lub rozpyl. Spłucz tylko czystą wodą.
Po użyciu szczelnie zamknij opakowanie i przechowuj w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Aby zapobiec wyciekom, zawsze przechowuj opakowanie w pozycji pionowej.
Nie mieszaj Chemipro San z chlorowanymi środkami czyszczącymi, ponieważ spowoduje to powstanie chloru gazowego.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Środki ostrożności:

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264 - Należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po pracy z produktem.

P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki umożliwiające swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe środki pierwszej pomocy na niniejszej etykiecie).

P330 - Wypłukać usta.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501 - Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Skład:

ROZTWÓR KWASU FOSFOROWEGO, KWAS DODECYLOBENZENOSULFONOWY, KUMENOSULFONIAN SODU, GLUKOZYD DECYLOWY