Pirosiarczyn sodu 100g

Pirosiarczyn sodu 500g

Pirosiarczyn sodu (E223) to środek chemiczny do dezynfekcji sprzętu oraz butelek. Więcej szczegółów

Produkt na magazynie

Cena:9,90 zł

Nie ma punktów za ten produkt.

Pirosiarczyn sodu (E223) to środek chemiczny do dezynfekcji sprzętu oraz butelek.
 

Zastosowanie: 20g pirosiarczynu sodu należy rozpuścić w 1 litrze wody.

Skład: Na2S2O5

Producent: Wyprodukowano w UE

Waga netto: 500g

Rodzaje zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P402+404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku
Opis środków pierwszej pomocy
- Kontakt z oczami :
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej,
przez co najmniej 15 minut przy szeroko odchylonej
powiece. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogówki. W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna.
- Kontakt ze skórą :
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, zmyć skórę dużą
ilością bieżącej, letniej wody. W przypadku podrażnienia lub innych objawów zgłosić
się do lekarza dermatologa.
- Wdychanie :
Natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca naraże
nia.
Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić
przed utratą ciepła. W przypadku utrzymujących się
dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
- Połknięcie :
Natychmiast płukać usta wodą i podać poszkodowanemu do wypicia
dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Wdychanie:
podrażnienie błon sluzowych, kaszel, skrócony oddech. Może powodować
reakcję alergiczną a w przypadku przedłużonego narażenia objawy astmy.
Połknięcie:
ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty.
Kontakt z oczami:
zaczerwienienia, ból.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.